Monday, August 14, 2017

Hypocrisy of the Modern World

- Nicholas Senz

"The Hypocrisy of Modernity"